ایمان به حکمت خدا...

باور کنید روزی میرسد

به تمام این روزهایی که اینگونه با غصه خوردن و اشک ریختن گذرانده ایم میخندیم...

مشکل ما این است که کمی در غصه هایمان بی طاقتیم...

تا کمی غصه بر دلمان مینشیند گویی دنیا بر سر ما خراب شده است.زمین و زمان را بهم میریزیم...

 اگر کمی طاقت و صبر داشته باشیم،روزهایی برای ما میرسد که تمام گذشته تلخمان جبران شود...

*قشنگترین اتفاق دنیا حکمت خدا است*

"اگر فقط ذره ای به حکمت خدا ایمان داشته باشیم، دلهای‌مان آرامش بیشتری خواهند داشت"

/ 0 نظر / 23 بازدید